Hướng dẫn chuyển văn bản thành giọng nói

Chú ý: Để giọng đọc tự nhiên hơn, khi nhập văn bản cần thêm dấu câu:
Dấu chấm, dấu phẩy hợp lý để ngắt nghỉ hơi cho giống con người đọc.
📌 Mỗi box tối đa 3000 ký tự và thêm tối đa 20 box là 60.000 ký tự/lần đọc.

 

Bước 1: Chọn ngôn ngữ #

Bước 2: Chọn giọng nói #

Bước 3: Nhập văn bản #

Bước 4: Chọn Nghe #

Bước 5: Tải về #

 

Powered by BetterDocs