Hướng dẫn gia hạn – mua thêm

1️⃣ Bước 1: Truy cập vmixvoice.net Chọn Thanh toán > Gói cước đã mua

2️⃣ Bước 2: Chọn huỷ gói cước (Cancel Subcription) đang đăng ký ( Không mất số ký tự đang có)

3️⃣ Bước 3: Đăng ký mới như ban đầu để gia hạn hoặc mua thêm ký tự.
Mua thêm số ký tự sẽ tự động cộng thêm vào ký tự đang có.

Powered by BetterDocs